layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Szlak Ikon doliny Sanu

szlak ikon sanSzlak biegnie Doliną Sanu, został oznakowany na niebiesko i prowadzi z Sanoka do Ulucza do jednej z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce. Łączna długość szlaku wynosi 70 km.

Przebieg trasy:

Sanok - Muzeum Ikon (0 km)

W Muzeum Historycznym znajduje się wyjątkowo bogata ekspozycja ikon.
Inną atrakcją muzeum jest także kolekcja dzieł Zdzisława Beksińskiego.

Sanok - Katedra (0,1 km)

Prawosławna cerkiew katedralna pw. Trójcy św, zbudowana w 1784 r., murowana, pierwotnie greckokatolicka

Sanok- Skansen (1,2 km)

Pre­zen­to­wa­na jest tu kul­tu­ra pol­sko­-u­kra­iń­skie­go po­gra­ni­cza grup et­no­gra­ficz­nych Boj­ków, Łem­ków, Po­gó­rzan i Do­li­nian. Od­twa­rza­jąc ty­po­we ukła­dy za­bu­do­wy wsi i za­go­spo­da­ro­wa­nia za­gród na te­re­nie Mu­zeum zgro­ma­dzo­no po­nad 100 obiek­tów bu­dow­nic­twa drew­nia­ne­go z okre­su od XVII do XX wie­ku w tym bu­dyn­ki miesz­kal­ne, miesz­kal­no­-go­spo­dar­cze i go­spo­dar­cze, obiek­ty sa­kral­ne (XVII­-wiecz­ny ko­ściół, dwie XVIII­-wiecz­ne cer­kwie boj­kow­skie, jed­na oka­za­ła cer­kiew łem­kow­ska z sa­me­go po­cząt­ku XIX w i kil­ka ma­low­ni­czych ka­pli­czek), bu­dyn­ki uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej (sz­ko­ła wiej­ska, za­jazd) oraz obiek­ty prze­my­sło­we (m­łyn wod­ny, wia­tra­ki, kuź­nie). Obiek­ty po­sia­da­ją w peł­ni urzą­dzo­ne i udo­stęp­nio­ne do zwie­dza­nia wnę­trza (m.in. warsz­ta­ty rze­mieśl­ni­cze: tkac­kie, garn­ca­rza, ko­ło­dzie­ja, wy­twór­cy drew­nia­nych ły­żek, ko­szy wi­kli­no­wych itp.). Urządzono tu również wspaniałą stałą ekspozycję malarstwa ikonowego pt. Ikona karpacka, na której zaprezentowano ponad 220 ikon (od XV do XX w.).

Międzybrodzie (4 km)

Dawna, murowana cerkiew greckokatolicka pw. Trójcy Świętej z 1899-1900r. Obecnie kościół rzymsko-katolicki.

Trepcza (9 km)

Dawna cerkiew filialna, greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, od 1946 kościół rzymskokatolicki.

Mrzygłód (15 km)

Dawna murowana cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny z 1901 r. Po wojnie obiekt przerobiono na magazyn.

Hłomcza (17 km)

Drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Soboru NMP z 1859 r.

Dobra Szlachecka (19 km)

Dawna cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Mikołaja z 1879 r.

Ulucz (25 km)

Dawna cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z I poł. XVI w. (część badaczy uważa, że została zbudowana w poł. XVII w.), jeden z najstarszych zabytków drewnianej architektury cerkiewnej w Polsce. Wzniesiona przy użyciu siekier i toporów z bali modrzewiowych i jodłowych.

Witryłów (28 km)

Cerkiew drewniana filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła z 1813 r. Obecnie mieści się w niej kościół rzymskokatolicki.

Łodzina (35 km)

Cerkiew

Hłomcza (38 km)

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru NMP z 1859r. Wewnątrz barokowy ikonostas.

Tyrawa Solna (43 km)

Drewniana cerkiew pw. Jana Chrzciciela z 1837 r. Obecnie kościół rzymskokatolicki. W środku barokowo-klasycystyczne wyposażenie oraz kompletny ikonostas.

Siemuszowa (47 km)

Drewniana filialna cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego z 1841 r. Wewnątrz znajduje się ikonostas z 2 poł. XIX w.

Tyrawa Wołoska (52 km)

Barokowy kościół konsekrowany w 1745r.

Hołuczków (54 km)

Dawna cerkiew gr.-kat. p.w. św. Paraskiewy, od 1946 kościół fil. Rzymskokatolicki.

Wujskie (60 km)

Kościół parafialny p.w. św. Kosmy i Damiana z 1804 r.

Olchowce (69km)

Dawna cerkiew parafialna Wniebowstąpienia Pańskiego z 1844r. Obecnie kościół rzymsko-katolicki.

Sanok (70 km)

 

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń